Lingwi li fihom taħdem:
English to Czech
Czech to English

Ivo Jurasek
...no word play makes Jack a dull boy

Rožnov pod Radhoštěm, Zlinsky Kraj, Czech Republic
Local time: 17:50 CEST (GMT+2)

Nattiv fil-lingwa: Czech 
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
4 positive reviews
Tip ta' kont Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Utent ivverifikat tas-sit
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Servizzi Translation, Editing/proofreading, Website localization, MT post-editing, Transcription
Kompetenza
Jispeċjalizza/Tispeċjalizza fi:
Advertising / Public RelationsAutomotive / Cars & Trucks
Electronics / Elect EngIT (Information Technology)
Finance (general)Business/Commerce (general)
Agriculture
Rati
English to Czech - Rati: 0.06 - 0.12 EUR kull kelma / 12 - 18 EUR kull siegħa
Czech to English - Rati: 0.06 - 0.12 EUR kull kelma / 12 - 18 EUR kull siegħa
Attività KudoZ (PRO) Punti PRO-level: 168, Mistoqsijiet imwieġba: 121, Mistoqsijiet: 98
Blue Board entries made by this user  3 annotazzjonijiet

Payment methods accepted Visa | Send a payment via ProZ*Pay
Portafoll Kampjuni ta' traduzzjonijiet sottomessi: 5
English to Czech: Manual cupping test - Test hloubením
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Construction / Civil Engineering
Test tas-sors - English
6 PERFORM A MEASUREMENT

• Place the test sample with the coated side up inside the clamp. Do not exceed the panel thickness as stated
in the specifications and on the machine. Testing on thicker panels can damage the drive shaft and cause
deformations that could render the device unusable.
• Close the camp to hold the panel in place. Do not use force when clamping, otherwise when removing the
panel the required force to release the panel can be to high for the operator.
• Turn on the micrometer.
• Gently turn the handle to raise the indenter. To get an indentation speed of about 0.2mm/s requires about
half a revolution per second.
• The test is carried out either to a predetermined indentation depth at where the panel is evaluated or
defects in the coating or to the depth where the first defects in the coating form.
• After the results have been determined turn the indenter back to below the zero position.
• Release the sample clamp and remove the sample.

7 INTERPRETATION OF THE RESULTS

Cracks and defects in the coating will form when the stresses exceed the max flexibility of the coating. Generally the forming of such cracks is preceded by a small discoloration of the coating. The visibility of the cracks is very depending on the type and color of the coating, just as the visual capability’s of the operator. An optional maximum magnification of 10x may be used when evaluating the samples. Please refer to the appropriate standard for further information and possibility’s regarding magnification and illumination.

Traduzzjoni - Czech
6 POSTUP MĚŘENÍ

• Vložte testovací panel do raznice vrstvou pokrytou nátěrovou hmotou směrem nahoru. Tloušťka testovacího panelu nesmí
přesáhnout maximální hodnotu uvedenou ve vlastnostech přístroje a na přístroji samotném. Použití panelů s větší tloušťkou může
poničit hnací hřídel a způsobit deformace, a přístroj se tak může stát nepoužitelným.
• Uzavřete komoru raznice tak, aby testovací panel pevně držel na svém místě. Při utahování stahovacího kroužku nepoužívejte
přílišnou sílu, mohli byste tak znemožnit následné uvolnění.
• Zapněte mikrometr.
• Zlehka otočte klikou pro vysunutí razníku. Pro rychlost hloubení kolem 0,2 mm/s je třeba půl otáčky klikou za sekundu.
• Posunujte razník, dokud nedosáhne předem stanovené hloubky pro vyhodnocení deformace panelu, nebo do projevení prvních
známek praskání nátěru.
• Po odečtení výsledků měření vraťte razník do původní pozice (pod úroveň okraje raznice).
• Uvolněte stahovací kroužek a vyjměte testovací panel.

7 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU MĚŘENÍ

Praskliny se v nátěru projeví ve chvíli, kdy tlak raznice přesáhne maximální tažnost/pružnost nátěrové hmoty. Prasklinám v nátěru
většinou předchází drobná změna barvy nátěrové hmoty. Viditelnost prasklin se z velké části odvíjí od druhu a barvy nátěrové hmoty, stejně jako od zrakových schopností obsluhy. Při vyhodnocování výsledků testování je možno využít až desetinásobného zvětšení použitím lupy s osvětlením. Pro bližší informace a možnosti zvětšení a osvětlení náhledu testovaného vzorku prosím vyhledejte příslušnou normu.

English to Czech: Calibration Foils and Zero Test Plates - Kalibrační fólie a nulovací destičky
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Construction / Civil Engineering
Test tas-sors - English
The XXX Calibration Foils and Zero
Test plates are ideal for use in the laboratory, on
the production line or on site. Calibration foils or
‘shims’ are the most convenient way of creating
a coating thickness standard on the substrate
material, surface finish or form. This is the ideal
method for adjusting the calibration of the
coating thickness gauge to ensure the greatest
possible accuracy.

In some cases, it may be difficult or impractical
to obtain an uncoated substrate. For this reason
XXX provides a range of Zero Test Plates.
These Test Plates, when used in conjunction
with a set of foils, are ideal to test a coating
thickness gauge’s functionality and calibration.

...

Coated Standards Quality systems, such as those described in ISO 9000, ISO 17025 and Guide 25, require that gauges be properly controlled, logged and in calibration. Increasingly, users are specifying that the readings taken by gauges are traceable to National Standards.

Traduzzjoni - Czech
Kalibrační fólie a nulovací destičky nejlépe využijete v laboratoři, na výrobní lince nebo na pracovišti. Kalibrační fólie nabízejí nejpohodlnější způsob normování tloušťky nátěrových hmot a povrchových úprav. Jsou ideálním nástrojem pro nulování tloušťkoměrů a pomohou vám dosáhnout té nejvyšší přesnosti měření.

Najít podklad bez jakékoli nátěrové hmoty může být obtížné nebo nepraktické. Pro tyto případy nabízíme celou řadu nulovacích destiček od výrobce XXX. O správné funkci a kalibraci svého tloušťkoměru se nejlépe přesvědčíte použitím právě těchto destiček v kombinaci se sadou kalibračních fólií.

...

Systémy hodnocení kvality, jak jsou popsány normami ISO 9000, ISO 17025 a Guide 25, vyžadují řádnou obsluhu měřících přístrojů, stejně jako jejich správnou kalibraci a dokumentaci v příslušných technických denících. Uživatelé stále více vyžadují, aby byla přesnost měřících přístrojů shodná s národními normami.
English to Czech: Medical article
General field: Medical
Detailed field: Medical (general)
Test tas-sors - English
What is DNA and where is it stored?
The nucleus is a membrane bound organelle that contains the genetic information in the form of chromatin, highly folded ribbon-like complexes of deoxyribonucleic acid (DNA) and a class of proteins called histones.
When a cell divides, chromatin fibers are very highly folded, and become visible in the light microscope as chromosomes. During interphase (between divisions), chromatin is more extended, a form used for expression genetic information.
The DNA of chromatin is wrapped around a complex of histones making what can appear in the electron microscope as "beads on a string" or nucleosomes. Changes in folding between chromatin and the mitotic chromosomes is controlled by the packing of the nucleosome complexes.
DNA or deoxyribonucleic acid is a large molecule structured from chains of repeating units of the sugar deoxyribose and phosphate linked to four different bases abbreviated A, T, G, and C. We will later show how the simple structure of DNA contains the information for specifying the proteins that allow life. The process of mitosis is designed to insure that exact copies of the DNA in chromosomes are passed on to daughter cells.
Traduzzjoni - Czech
Co je DNA a kde je uchovávána?
Buněčné jádro je organela obalená membránou, která obsahuje genetickou informaci v podobě chromatinu, což je komplex kyseliny deoxyribonukleové (DNA) a jednoduchého proteinu histonu ve formě mnohonásobně přeloženého vlákna.
Po rozdělení buňky jsou tato mnohonásobně přeložená chromatinová vlákna viditelná a ve světelném mikroskopu se jeví jako chromozomy. Během interfáze (dělení DNA) je chromatinové vlákno více roztaženo, což je vlastně forma vyjádření genetické informace.
DNA je v chromatinu obalená kolem histonů a dohromady tvoří nukleozom, který se pod elektronovým mikroskopem podobá "navlečeným korálkům". Na smrštění a roztažení chromatinového vlákna má vliv způsob sbalení nukleozomového komplexu.
DNA neboli deoxyribonukleová kyselina je makromolekula, která se skládá z řetězců opakujících prvků cukru deoxyribózy a fosfátové skupiny spojené s jednou ze čtyř bází označených A, T, G a C. Později si ukážeme, jak je v uspořádání DNA uložena informace nezbytná pro určení životně důležitých proteinů. Mitóza je proces, který zajišťuje, že každá dceřiná buňka obdrží svou vlastní přesnou kopii DNA v chromozomech.
English to Czech: Financial article
General field: Bus/Financial
Detailed field: Finance (general)
Test tas-sors - English
While being majority owned by international financial institutions for a long time, the Bank has developed its managerial and operational skills in line with the international standards. This helped the Bank to become a major provider of medium and long-term project financing in Lithuania.

Access to long term funding including borrowing with maturities up to 7 years, gives AB SB a competitive advantage against other local banks. This, combined with the possibility to borrow at fixed or variable rates, provides the Bank with a unique financing tool for its customers.

AB SB’ prudential asset and liabilities management has allowed it to reduce its currency and interest rate risks, a strength in today’s volatile markets. Similarly a solid capital adequacy ratio (the highest among the Lithuanian banks) and high levels of liquidity have given AB SB additional financial strength.
Traduzzjoni - Czech
Díky tomu, že většinovými vlastníky Banky jsou již dlouhá léta mezinárodní finanční instituce, dosahují její manažerské a řídicí schopnosti této mezinárodní úrovně. Banka se tak stala hlavním poskytovatelem střednědobého a dlouhodobého financování projektů na území Litvy.

Přístup k dlouhodobému financování včetně poskytnutí úvěrů se splatností 7 let zajišťuje AB SB výhodu v konkurenci s ostatními místními bankami. V kombinaci s možností poskytování půjček ve fixních nebo variabilních sazbách tak má Banka pro své zákazníky k dispozici jedinečný finanční nástroj.

Tento prozíravý způsob spravování svých aktiv a pasiv dává AB SB možnost snížit objem finančních prostředků a zredukovat úrokové riziko, což se v dnešních nestálých tržních podmínkách považuje za silnou zbraň. Velkou výhodu v oblasti financí zajišťují bance AB SB také její solidní kapitálová přiměřenost (která předčí ostatní litevské banky) a vysoká likvidita.
English to Czech: Construction pigment technical sheet
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Construction / Civil Engineering
Test tas-sors - English
XXX are high-quality, iron oxide-based pigments for colouring cement and lime-bound construction materials. The pigments are available in various shades of the colours yellow, orange, red, brown and anthracite.

The ready-to-use pigments tint the concrete structure homogeneously and allow an easy pigment distribution within the concrete mixture. This process provides an even and reproducible colour scheme with intense colour brilliance.

YIPIN Eisenoxidpigmente are especially used in the production of paving stones, palisades, noise protection walls, precast concrete parts and all other cement-bound construction elements.
Traduzzjoni - Czech
XXX jsou vysoce kvalitní pigmenty na bázi oxidu železitého určené pro vybarvování cementu a vápenných stavebních materiálů. Tyto pigmenty jsou dostupné v několika odstínech žluté, oranžové, červené, hnědé a antracitové.

Pigmenty jsou připravené k použití, rovnoměrně zabarvují strukturu betonu a umožňují snadné vmíchání do betonové směsi. Tento proces zajišťuje stabilní a reprodukovatelné schéma jasných barev.

Železité pigmenty YIPIN jsou určeny obzvláště pro výrobu dlažebních kamenů, palisád, protihlukových stěn, betonových prefabrikátů a ostatních betonových stavebních prvků.

Glossarji Electro, engineering, IT
Edukazzjoni tat-traduzzjoni Master's degree - University of Ostrava
Esperjenza Snin ta' esperjenza fit-traduzzjoni: 13. Irreġistrat fuq ProZ.com: Oct 2012.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Kredenzjali English to Czech (University of Ostrava)
Czech to English (University of Ostrava)
Abbonamenti N/A
Softwer Across, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Across, Gulp!, SDL Trados 2014, SDL Trados Studio 2011, World Server, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX
CV/Resume English (DOC), English (PDF)
Bio

A quick learner who can absorb new ideas and can communicate clearly and effectively with people from many types of social and professional background.

After finishing my technical education at an industrial school, I went on to study philology in the fields of Business English and Anglo-American literature. With a solid technological background and extensive language skills, translating with focus on technical texts was an easy choice, starting off with two of the greatest CS agencies and several direct clients. I have come a long way since and will be my pleasure to put my over 11 years experience into your service.

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 168
(All PRO level)


Top languages (PRO)
English to Czech108
Czech to English58
Spanish to Czech2
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering76
Law/Patents20
Bus/Financial20
Other20
Medical16
Pts in 3 more flds >
Top specific fields (PRO)
Mechanics / Mech Engineering24
Law (general)20
Electronics / Elect Eng16
Engineering (general)11
Medical: Health Care8
Music8
Accounting8
Pts in 17 more flds >

See all points earned >
Keywords: czech, english, tehchnical, engineering, automotive, automation, computers, IT
Profile last updated
May 2, 2018More translators and interpreters: English to Czech - Czech to English   More language pairsYour current localization setting

Maltese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Fittex għal terminu
  • Xogħol
  • Fora
  • Multiple search