Translation glossary: Law, Business & Finance

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 230
Next »
 
a summary of the high-level financialspodsumowanie kluczowych danych finansowych / zestawienie głównych danych finansowych 
English to Polish
Accident and Health Screening Benefit Ridertu: dodatkowe świadczenie (w ramach ubezpieczenia wypadkowego/NNW) przysługujące w przypadku wykonywania badań profilaktycznych 
English to Polish
Accident Indemnity Insuranceubezpieczenie wypadkowe; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; ubezpieczenie NNW 
English to Polish
accountant vs bookkeeperksięgowy vs referent księgowy 
English to Polish
act of knowledgeoświadczenie wiedzy 
English to Polish
akt przekazaniadeed of transfer/conveyance/assignment / handover certificate 
Polish to English
alive and well checkkontrola/sprawdzenie (faktu) pozostawania (osoby) przy życiu i (jej) stanu zdrowia /poświadczenie pozostawania przy życiu i ... 
English to Polish
all appropriate interests having been declaredpo złożeniu wszelkich stosownych oświadczeń w sprawie/o braku konfliktu interesów 
English to Polish
amount of flexibilityzakres/stopień/poziom/ilość/przestrzeń swobody 
English to Polish
an independent existenceniezależne/odrębne istnienie // niezależny byt 
English to Polish
appearance bondzobowiązanie do stawiennictwa 
English to Polish
Appearance Consent and Releasezgoda na wykorzystanie wizerunku i zwolnienie z odpowiedzialności 
English to Polish
appeasementspecjalny rabat rekompensujący / uznaniowy rabat rekompensujący (rekompensacyjny) 
English to Polish
appointustanowić / ustanawiać // wyznaczać 
English to Polish
are in addition to and not in derogation ofstanowią uzupełnienie, a nie wyłączenie/derogację 
English to Polish
arising or alleged to arise fromwynikające/ych lub rzekomo wynikające/ych 
English to Polish
arrange a children's hearing for disposalzwołać posiedzenie komisji/trybunału ds. nieletnich (Children’s Hearing) w celu podjęcia/wydania decyzji 
English to Polish
articles of a limited Merchantstatut/umowa spółki podmiotu handlującego 
English to Polish
BBA Agrément Certificatebrytyjska aprobata techniczna (BBA) 
English to Polish
bezpłatna darowiznagratuitous gift 
Polish to English
body politictu: stowarzyszenie branżowe / organizacja / organizacja handlowa / stowarzyszenie / zrzeszenie 
English to Polish
budget feetu: koszt/wydatek budżetowy / koszty budżetowe 
English to Polish
built with an itemwyposażony (fabrycznie) w dany/określony element 
English to Polish
by any one or more of themprzez któregokolwiek z nich lub większą ich liczbę 
English to Polish
by evidence or concessionna podstawie dowodów bądź przyznania/uznania faktów/okoliczności faktycznych 
English to Polish
carbon neutralityneutralność węglowa 
English to Polish
carry the full legal authority of the statuteposiadać/mieć (pełną) moc prawną takiego/danego aktu prawnego/normatywnego 
English to Polish
cash deliveryrozliczenie [transakcji na rynku walutowym] w dniu zawarcia transakcji /rozliczenie tego samego dnia 
English to Polish
certificate of coutumezaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa / Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 
English to Polish
certificate of designationświadectwo określające prawa z akcji (ang. Certificate of Designation) 
English to Polish
Certificate of Processingdowód/świadectwo/certyfikat przetworzenia 
English to Polish
cession of quotaprzeniesienie własności udziałów 
English to Polish
charges secured against itzabezpieczenia (rzeczowe) ustanowione na jej majątku/aktywach (=na majątku spółki/podmiotu) 
English to Polish
choice of law principles that might otherwise applyzasady regulujące wybór/reguły określania prawa właściwego, które mogłyby mieć w innym wypadku zastosowanie 
English to Polish
citation [OSHA]zarzut (naruszeniu przepisów) 
English to Polish
civil summons vs. criminal summons [NYC]wezwanie w sprawie o wykroczenie vs wezwanie w sprawie o przestępstwo 
English to Polish
claim for possession of propertypozew/powództwo/wniosek o wydanie (w posiadanie/posiadania) nieruchomości 
English to Polish
clearance marketrynek wyprzedażowy/wyprzedaży 
English to Polish
clerical amendmentpoprawka oczywistego błędu (redakcyjnego/pisarskiego) // zmiana/poprawka redakcyjna 
English to Polish
communitywspólnota / społeczność 
English to Polish
consent to jurisdictionzgoda na poddanie się jurysdykcji 
English to Polish
constituentspodmioty/jednostki zainteresowane / interesariusze 
English to Polish
constitutive titleakt notarialny o charakterze konstytutywnym / akt notarialny z wpisem konstytutywnym do księgi wieczystej 
English to Polish
contested hearingposiedzenie w trybie postępowania spornego/w trybie spornym 
English to Polish
contractual relationship / sub contractual relationshipstosunek umowny / (umowny) stosunek cywilnoprawny w formie umowy o podwykonawstwo/umowa o podwykonawstwo 
English to Polish
copy written resolutionkopia uchwały podjętej w trybie pisemnym 
English to Polish
copyright mortgageszabezpieczenie/a (wierzytelności) na prawach autorskich/autorskich prawach majątkowych 
English to Polish
Core OPzysk z podstawowej działalności operacyjnej [core operating profit] 
English to Polish
Corporate Directivezarządzenie wewnętrzne firmy/spółki / zarządzenie wewnątrzfirmowe / zarządzenie spółki 
English to Polish
counsel/attorney of recordpełnomocnik / pełnomocnik występujący w sprawie / wyznaczony pełnomocnik 
English to Polish
Next »

Your current localization setting

Maltese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Fittex għal terminu
  • Xogħol
  • Fora
  • Multiple search